sáɴɢ ????????-????, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠà ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ đᴀɴɢ ᴋʜáᴍ xéᴛ ɴʜà ʙà Đặɴɢ ᴛʜị ʜàɴ ɴɪ ở ǫᴜậɴ ???? (ᴛᴘ.ʜᴄᴍ). ᴋʜᴏảɴɢ ????ʜ sáɴɢ ????????-????, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠà ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ᴠàᴏ ɴʜà ʙà Đặɴɢ ᴛʜị ʜàɴ ɴɪ (???????? ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ ????, ɴʜà ʙáᴏ) ᴛʀêɴ đườɴɢ số ????????, ᴘʜườɴɢ ᴛâɴ ᴛʜᴜậɴ Đôɴɢ để ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜáᴍ xéᴛ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠà ʟựᴄ ʟượɴɢ ʙảᴏ ᴠệ ᴅâɴ ᴘʜố ᴄũɴɢ đứɴɢ ᴛʀướᴄ ᴠà xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ɴʜà ʙà ʜàɴ ɴɪ để đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự. ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜɪếᴜ ᴋỳ đếɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴄʜụᴘ ảɴʜ, ǫᴜᴀʏ ᴘʜɪᴍ đềᴜ ʙị ʏêᴜ ᴄầᴜ xóᴀ ᴠà ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ xᴀ ɴơɪ ᴋʜáᴍ xéᴛ.ᴛʀướᴄ đó, ᴋʜᴜʏᴀ ????????-????, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛʀɪɴʜ sáᴛ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự (ᴘᴄ????????) ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄũɴɢ ᴄó ᴍặᴛ, ᴛúᴄ ᴛʀựᴄ ᴛʀướᴄ ɴʜà ʙà ʜàɴ ɴɪ để sáɴɢ ɴᴀʏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜáᴍ xéᴛ.

ɴɢàʏ ????????-????, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴛốɴɢ đạᴛ ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ᴠà ᴛʜɪ ʜàɴʜ ʟệɴʜ ʙắᴛ ʙị ᴄᴀɴ để ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ ʙà Đặɴɢ ᴛʜị ʜàɴ ɴɪ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ, ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ ???????????? ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ, ʟệɴʜ ᴛʀêɴ đượᴄ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ.ʙà Đặɴɢ ᴛʜị ʜàɴ ɴɪ ʟà ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴛờ ʙáᴏ ʟớɴ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟà ʟᴜậᴛ sư ᴛʜᴜộᴄ Đᴏàɴ ʟᴜậᴛ sư ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ???? đᴀɴɢ ᴋʜáᴍ xéᴛ ɴơɪ ở ᴄủᴀ ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴛố ᴛụɴɢ. sáɴɢ ????????/????, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ???? ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʟệɴʜ ᴋʜáᴍ xéᴛ ɴơɪ ở ᴄủᴀ ɴʜà ʙáᴏ Đặɴɢ ᴛʜị ʜàɴ ɴɪ.

ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠề ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ ????????????, ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ????????????????, ᴛốɪ ????????/????.

ᴛʜᴇᴏ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴢɪɴɢ, ᴛừ ᴄʜɪềᴜ ᴛốɪ ????????/????, ɴʜɪềᴜ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴍặᴄ sắᴄ ᴘʜụᴄ ᴠà ᴛʜườɴɢ ᴘʜụᴄ ʙảᴏ ᴠệ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ɴʜà ᴄủᴀ ʙà ʜàɴ ɴɪ ở ᴘʜườɴɢ ᴛâɴ ᴛʜᴜậɴ Đôɴɢ, ǫᴜậɴ ????. Đếɴ sáɴɢ ????????/????, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʟệɴʜ ᴋʜáᴍ xéᴛ.ᴄửᴀ ɴʜà ʙà ʜàɴ ɴɪ đóɴɢ ᴋíɴ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ᴘʜậɴ sự ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴘʜéᴘ đếɴ ɢầɴ. ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛìᴍ đếɴ ɴʜà ʜàɴ ɴɪ ɴʜưɴɢ đượᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴍờɪ đɪ ɴơɪ ᴋʜáᴄ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴍờɪ ʙà Đặɴɢ ᴛʜị ʜàɴ ɴɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ ᴄủᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ (ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ Đạɪ ɴᴀᴍ). ʙà ʜằɴɢ ᴛừɴɢ ɢửɪ đơɴ ᴋʜởɪ ᴋɪệɴ đếɴ ɴʜɪềᴜ ɴơɪ ɴʜư ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛố ᴄáᴏ ʙà ʜàɴ ɴɪ xúᴄ ᴘʜạᴍ, ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ʙà ɴàʏ.ᴛʜᴇᴏ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ, ʙà ʜằɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙà ʜàɴ ɴɪ ᴛʜᴜ ʜồɪ, ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ᴠɪệᴄ sử ᴅụɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴍà ᴋʜôɴɢ đượᴄ sự đồɴɢ ý, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʙồɪ ᴛʜườɴɢ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. (ɴɢᴜồɴ: ʜᴛᴛᴘs://ᴛᴜᴏɪᴛʀᴇ.ᴠɴ/ᴄᴏɴɢ-ᴀɴ-ᴛᴘ-ʜᴄᴍ-ᴅᴀɴɢ-ᴋʜᴀᴍ-xᴇᴛ-ɴʜᴀ-ʙᴀ-ʜᴀɴ-ɴɪ-ᴏ-ǫᴜᴀɴ-

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *