ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̣ʏ sʜᴏᴡ ʜᴏ̛ɴ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʜᴇ̂́ᴛ, ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄʜɪ̉ ᴆɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴅᴜ̀ ʟᴀ̀ ᴛɪ̉ɴʜ ɴʜᴏ̉ ʜᴀʏ ʜᴀ̉ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ.

sᴀᴜ ʙᴀᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴏ̛̉ ᴀ̂̉ɴ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴠᴜɪ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ǫᴜᴀʏ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́. ɴᴀᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴆɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ɴᴏ̛́ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ sᴜ̛̣ ʏᴇ̂ᴜ ᴍᴇ̂́ɴ. ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̣ʏ sʜᴏᴡ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄʜɪ̉ ᴆɪ ʟᴜ̛ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴀ̉ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴋɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̀ᴏ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴜ́.

ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏ̂̀ɪ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10, ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴜ́ʏ ɴɢᴀ ᴆᴀ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ “ᴘᴀʀɪs ʙʏ ɴɪɢʜᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ 144” ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ́ɪ ʟᴀɴ. ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴsᴜ̛ᴛ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sʜᴏᴡ ᴅɪᴇ̂̃ɴ. ᴛᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ɴᴀᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ̂́ɴɢ ʜɪᴇ̂́ɴ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴀɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴀ̀ɴ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴛʜᴀ̆ɴɢ ʜᴏᴀ ᴄʜᴏ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉.

hình ảnh

ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̣ʏ sʜᴏᴡ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ sʜᴏᴡʙɪᴢ (ᴀ̉ɴʜ ᴍxʜ)

hình ảnh

sʜᴏᴡ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ́ɪ ʟᴀɴ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴆᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ (ᴀ̉ɴʜ ᴍxʜ)

sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴇ̂ᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ́ɪ ʟᴀɴ, ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜᴀ̣ʏ sʜᴏᴡ ᴏ̛̉ ᴍʏ̃. ǫᴜᴀ ʙᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴀ̀ɴ ᴇᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ɢᴏ̂́ᴄ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴᴀᴍ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋʏ̀ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄʜɪ̉ ᴋʜɪ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ǫᴜʏ́ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉. ᴆᴇ̂̉ ᴆᴀ́ᴘ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴀ̂́ᴍ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ “ᴀɴʜ ʙᴏ̂́ɴ”, ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴋɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̀ᴏ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆᴇ̂́ɴ xᴇᴍ sʜᴏᴡ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴆᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴀ̣̂ᴛ ᴋɪ́ɴ ᴄᴀ̉ ᴋʜᴀ́ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ. ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴠᴜ̃, ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ᴄᴏ́ ɴsᴜ̛ᴛ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴍᴀ̀ sᴏ̂́ ᴠᴇ́ ʜᴏ̛ɴ 4000 ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ́ɴ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ɪ ɢɪᴏ̛̀.

ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴆɪ ʟᴜ̛ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴀ̉ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ, ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ɢɪᴜ̛̃ ɴᴇ́ᴛ ɢɪᴀ̉ɴ ᴅɪ̣ ᴆᴀ̣̂ᴍ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ sᴀɴɢ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, ʜᴀ̀ᴏ ɴʜᴏᴀ́ɴɢ, ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴆᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ, ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ “ɴʜᴀ̀ ǫᴜᴇ̂” ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɴɢ.

ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜɴ, ᴀ́ᴏ ᴘʜᴏ̂ɴɢ, ᴅᴇ́ᴘ ʟᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɪ ᴛʀᴀɪ. ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴘʜᴀ̆ɴɢ ᴆɪ “ǫᴜᴀ̉ ᴛᴏ́ᴄ” ʀᴜ̛ᴏ̛̀ᴍ ʀᴀ̀, ʟᴜᴏ̣̂ᴍ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴍ, ᴛʜᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴏ́ᴄ ɢᴏ̣ɴ ɢᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴜɴɢ. ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ɴᴏ̛̉ ɴᴜ̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴛᴀ̆́ɴ, ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴀ̂̀ʏ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴆᴜ́ɴɢ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

hình ảnh

ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄʜɪ̉ sᴀɴɢ ᴍʏ̃ ᴄʜᴀ̣ʏ sʜᴏᴡ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴇ̂ᴍ (ᴀ̉ɴʜ ᴍxʜ)

ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴍʏ̃ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ, ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅɪ̣ᴘ ɢᴀ̣̆ᴘ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴠᴏ̃ ʟᴇ̂ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪɴʜ (ᴛᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ) ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̂́ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ. ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴄʜᴀ ᴄᴏɴ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̀ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋʏ̀ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ sᴀᴜ ǫᴜᴀ̃ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴅᴀ̀ɪ xᴀ ᴄᴀ́ᴄʜ.

hình ảnh

ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ᴋʜɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ʟᴀ̣ɪ ʙᴏ̂́ (ᴀ̉ɴʜ ᴍxʜ)

ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴆɪ ɴᴀ̀ʏ, ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ɢᴏ̂́ᴄ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴᴀᴍ ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴀ̣̆ᴘ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴄᴀ sɪ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ sɪ̃ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴠᴜ̃. ᴛʜᴇᴏ ɴʜᴜ̛ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ̉ ʙᴀ ᴀɴʜ ᴇᴍ sᴇ̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂́ᴜ ᴠᴀ̀ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴜ̣ᴄ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʜᴀʏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ʜᴀ̉ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ.

ᴛᴜʏ ᴋʜᴀ́ ᴛᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ʟɪ̣ᴄʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴆɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴅᴀ̀ʏ ᴆᴀ̣̆ᴄ, ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̆́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɢᴀᴍᴇsʜᴏᴡ. ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴏ́ɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉, ʙᴏ̛̉ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ.

hình ảnh

hình ảnh

ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ᴋʜɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴀ̣̆ᴘ ʟᴀ̣ɪ ʜᴀɪ ᴇᴍ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ (ᴀ̉ɴʜ ᴍxʜ)

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʙᴀ̣̂ɴ ʀᴏ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ sʜᴏᴡ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴀ̉ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ, ɴsᴜ̛ᴛ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ xᴀ xᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂̉ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜɪ́ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ, ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ.

ᴠᴀ̀ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴇɴ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜɪ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴄᴀ̉ɪ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴛᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̂̉ ʜᴜʏ̀ɴʜ ʟᴏɴɢ”. ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ʜᴀ̀ᴏ ʜᴜ̛́ɴɢ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ʟᴜ̛ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏᴀ̀ɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ɴᴀᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴠᴀ̀ ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴛᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̂̉ ʜᴜʏ̀ɴʜ ʟᴏɴɢ ᴆᴀ̃ xᴜᴀ̂́ᴛ sᴀ̆́ᴄ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ 12 sᴜᴏ̂́ᴛ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜɪ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ɴʜᴜ̛: ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴɢᴀ̃ɪ, ʙɪ̀ɴʜ ᴆɪ̣ɴʜ, ᴋʜᴀ́ɴʜ ʜᴏ̀ᴀ, ᴆᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ, ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴᴀᴍ. ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴜ̛: ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴍʏ̃, ᴛʜᴀɴʜ ʜᴀ̆̀ɴɢ, ʜᴜ̛̃ᴜ ǫᴜᴏ̂́ᴄ…

ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴆᴏ́, ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀ̂́ᴜ ɴᴏ̂̉ɪ sᴜ̛̣ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ̣ɴ ɴɢᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴆɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ: “ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ, ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃, ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɪ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̂̉ ʜᴜʏ̀ɴʜ ʟᴏɴɢ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴏ̣̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ. ᴛʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̛ ᴆᴜ̛ᴀ ᴆᴏᴀ̀ɴ ʜᴜʏ̀ɴʜ ʟᴏɴɢ ʀᴀ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ.

ᴛʜᴜ̛́ ʜᴀɪ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴍᴀ̀ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴆᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ᴄᴏ̂ɴɢ sᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ɴɢʜᴇ̀ᴏ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴇ̣ᴘ, ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴜɪ ᴄʜᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ…”.

hình ảnh

ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴆɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜɪ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ (ᴀ̉ɴʜ ᴍxʜ)

ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴆᴏ́ɴ ᴄʜᴀ̀ᴏ ɴᴏ̂̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ, ᴅᴜ̀ ᴄʜᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ.

ᴄᴜ̛́ ʜᴇ̂̃ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴆɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̂ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴀ̂ʏ ǫᴜᴀɴʜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴏ́, ᴀɪ ɴᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ́ᴏ ɴʜᴀ̀ᴏ xɪɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀᴏ ʟᴜ̛ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ.

hình ảnh

hình ảnh

ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ sᴜ̛̣ ʏᴇ̂ᴜ ᴍᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ (ᴀ̉ɴʜ ᴍxʜ)

ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴆɪ ʟᴜ̛ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ, ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣̂ᴘ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴍᴀ̀ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏᴀ̀ɴ ʜᴜʏ̀ɴʜ ʟᴏɴɢ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴆᴀ̀ɴ ᴀɴʜ. ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋᴇ̂̉, ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴋɪᴍ ᴛᴜ̛̉ ʟᴏɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ “ᴆᴀ̀ɴ ᴀɴʜ” sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ̛̉ɪ ʙᴏ̉ ᴆɪ ʟᴏ̛́ᴘ ᴛʀᴀɴɢ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ɴɢʜᴇ xᴏɴɢ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ᴍ ᴘʜᴜ̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴛᴀ̀ɪ ᴅᴀɴʜ.

ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴆᴀ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴀ̀ɴ ᴇᴍ ᴛʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̣̆ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴜ̛ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ. ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴀ̣̆ᴛ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴅᴀɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀɪ ᴀ̂ɴ ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄᴏ̂ɴɢ sᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ: “ᴀɴʜ ᴏ̂ᴍ ʜᴇ̂́ᴛ ᴆᴏᴀ̀ɴ ʜᴜʏ̀ɴʜ ʟᴏɴɢ – ᴆɪ xᴇ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ ᴆᴏᴀ̀ɴ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴀᴍ ᴋʏ̀ – ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴᴀᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴍᴜᴏ̂́ɪ – ʟᴏ ᴀ̆ɴ ʟᴏ ᴜᴏ̂́ɴɢ ɴɢᴀ̣̂ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴆɪ ᴄʜᴏ ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴜ̣ ᴛᴜ̛̣ ᴘʜᴏɴɢ (ᴄʜᴜ̛́ ᴀɪ ᴅᴀ́ᴍ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴏ̛ɪ): ᴛᴏ̂̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴏ̂̉ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴆᴀ̀ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴅᴀɴʜ ᴄʜᴀ́ɴʜ ɴɢᴏ̂ɴ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢʜᴇ̀ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴜʏ̀ɴʜ ʟᴏɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴏ ᴄᴏ̛ᴍ ᴀ̂́ᴍ ᴀ́ᴏ…”.

hình ảnh

ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪɴʜ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ sᴜ̛̣ ʏᴇ̂ᴜ ᴍᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴀɴʜ (ᴀ̉ɴʜ ᴍxʜ)

ǫᴜᴀ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪɴʜ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ, sᴜ̛̣ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴀ̀ɴ ᴇᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ́ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɪ ɴᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ xᴜ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀ̂ɴ ǫᴜʏ́: “ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̆́ᴍ… ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴇᴍ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴀɴʜ ᴠɪ̀ ᴇᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʜᴇ̂́ᴛ, ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜᴇ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɢɪᴏ̛̀ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴀɴʜ ᴏ̛ɪ”.

ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋɪᴍ ᴛᴜ̛̉ ʟᴏɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ: “ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̀ ᴋʏ́ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴅᴀ̀ɪ ʜᴀ̣ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ ᴀɴʜ ᴏ̛ɪ ʜɪʜɪ… ᴆᴜ̛̀ɴɢ ʀᴏ̛̀ɪ xᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ɴʜᴀ… ʏᴇ̂ᴜ ᴀɴʜ ʟᴀ̆́ᴍ ᴠɪ̀ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉… ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴇᴍ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ʜᴜʏ̀ɴʜ ʟᴏɴɢ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̉ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴇ̂́ᴛ”. xᴇᴍ xᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ̀ɴɢ ɴᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴛᴀ̀ɪ ᴅᴀɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴsᴜ̛ᴛ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ.

hình ảnh

ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴆᴀ̀ɴ ᴇᴍ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴆɪ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ (ᴀ̉ɴʜ ᴍxʜ)

sᴜ̛̣ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ sᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂́ᴜ ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴇ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ᴆᴜ̉ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴀᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴏ̂́ɴɢ ʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ. ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̂́ʏ xᴀ ʟᴀ̣ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴋʜᴀ́ᴄ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʙᴏ̛̉ɪ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ ʟᴀ̂ᴜ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ sʜᴏᴡ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴏ̛̣.

ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ʟᴜ̛ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜɪ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴇ̂̉ ɴᴀᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴀ̣̆ᴘ ɢᴏ̛̃ ᴠᴀ̀ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʀɪ ᴀ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ɴᴏ̛ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. .

hình ảnh

hình ảnh

ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ sᴜ̛̣ ɴᴇ̂̉ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴀ̀ɴ ᴇᴍ (ᴀ̉ɴʜ ᴍxʜ)

ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜɪ́, ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ. ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ɴʜᴀ̂ɴ ᴅɪ̣ᴘ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴᴀᴍ ᴅᴜ̛̣ ᴆᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ, ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴆɪ́ᴄʜ ᴛʜᴀ̂ɴ ɢʜᴇ́ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ǫᴜᴀ̀ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂ʏ.

ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ ʙᴀᴏ ʟᴀ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀ̂́ᴜ ɴᴏ̂̉ɪ xᴜ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣: “sᴜ̛̣ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙɪ̀ɴʜ ᴅɪ̣ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ. ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴍᴀ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂́ᴜ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴀɴʜ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜᴀ̉ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀ̀ɴ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̉ᴏ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ɢᴀ̂̀ɴ ɢᴜ̃ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ᴏ. ᴍᴏɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ɴᴏ̂̀ɴɢ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴀ̉ɴʜ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴜ̣ ɢɪᴀ̀ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴛᴅʟ sᴇ̃ ʟᴀɴ ᴛᴏ̉ᴀ sᴜᴏ̂́ɪ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴆᴇ̣ᴘ ᴠɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪᴜ́ᴘ ɪ́ᴄʜ ᴄʜᴏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɪ sᴀ́ɴɢ ʜᴏ̛ɴ. ᴍᴀ̃ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀ̂ɴ ǫᴜʏ́”.

hình ảnh

ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̂ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴆᴀɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ (ᴀ̉ɴʜ ᴍxʜ)

ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ʟᴜᴏ̂ɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴀ̆́ᴄ ᴀ̂̉ɴ ᴠɪ̣ ᴛʜᴀ ᴆᴀ̃ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄʜᴏ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴏ̂ sᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉. ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ “ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ɴɢʜᴇ̀ᴏ” ʜᴀʏ “ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴄᴏ́ ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ”.

hình ảnh

ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴛᴏ̂ɴ ᴠɪɴʜ ʟᴀ̀ “ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ɴɢʜᴇ̀ᴏ” (ᴀ̉ɴʜ ᴍxʜ)

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *